aantal toetsmomenten

Vakdocenten zetten hun proefwerken (PW) en schriftelijke overhoringen (SO) in het toetsrooster in Moodle.

Leerlingen hebben nooit meer dan één proefwerk met voorbereiding per dag.  Er worden maximaal vier proefwerken per week gegeven. Naast een proefwerk mag één SO staan. Als er op een dag geen proefwerk is, dan mogen er twee SO's gegeven worden.

planning

Vakdocenten  werken meestal met een blokplanning. Daarin staat wat wanneer wordt getoetst en wat de weging van de toetsen is. Secties maken afspraken over de normering van de vragen/antwoorden. De eerste dag na een vrije week is huiswerkvrij; dan worden er geen toetsen (proefwerken, SO's) gegeven.

rapportcijfers

Het rapportcijfer van een vak is gebaseerd op drie gegevens, waarvan één proefwerk. Bij een vak met maar één uur in de week kan een andere regeling gelden. Een afwijkende regeling kan alleen tot stand komen in overleg met de schoolleiding.

proefwerken (PW)

Onder proefwerken verstaan we toetsen die voorbereiding vergen. Proefwerken worden minimaal twee weken van tevoren opgegeven. Een proefwerk buiten de proefwerkweek duurt maximaal 45 minuten (hoeft dus niet het hele lesuur te duren).  Proefwerken moeten binnen twee weken zijn nagekeken en met de klas besproken. De cijfers moeten dan zijn ingevoerd in Magister.

Als een docent het cijfer één heeft gegeven, volgt er altijd een individueel gesprek met de leerling, waarin dit cijfer wordt toegelicht. De mentor/ afdelingsleider wordt hiervan op de hoogte gesteld. De weging van een proefwerk voor het rapport is viermaal. De weging doet recht aan de hoeveelheid leer-/lesstof. In de week voorafgaand aan de toetsweek (einde schooljaar) mogen geen SO's en proefwerken met voorbereiding worden gegeven.

schriftelijke overhoringen (SO)

De getoetste lesstof heeft betrekking op de stof van de voorgaande les/ paragraaf/recent behandelde lesstof.

Schriftelijke overhoringen worden minimaal één les en meer dan een dag van tevoren opgegeven. Tijdens het lesuur na een proefwerk mag er niet meteen een SO worden gegeven. Het SO wordt aan het eind van het uur gegeven, zodat de leerlingen voldoende tijd en gelegenheid hebben om zich opnieuw te kunnen concentreren. De schriftelijke overhoring wordt dan dus niet aan het begin van de les gegeven.

Overhoringen duren nooit langer dan 20 minuten. Een overhoring moet maximaal een week later zijn nagekeken en met de klas besproken en de cijfers moeten dan zijn ingevoerd in Magister. Een overhoring moet zijn nagekeken en met een klas besproken voor een volgend proefwerk, als de stof hiervan ook deel uitmaakt van dat proefwerk. De weging van een schriftelijke overhoring voor het rapport is tweemaal.

huiswerkoverhoringen (ho)

Een huiswerkoverhoring heeft alleen betrekking op de stof die als huiswerk voor die les is opgegeven. Een huiswerkoverhoring hoeft niet van tevoren door de docent worden opgegeven. Elk vak mag slechts éénmaal per blok een huiswerkoverhoring geven die meetelt. Een huiswerkoverhoring duurt nooit langer dan tien minuten. Huiswerkoverhoringen moeten een week later zijn nagekeken en met de klas besproken. De weging van een huiswerkoverhoring voor het rapport is éénmaal.

projecten, werkstukken, presentaties, lees- & luistertoetsen

Deze kunnen als vervanging gelden van een proefwerk. De weging van een project, werkstuk of presentatie voor het rapport is afhankelijk van de omvang van de opdracht: als het een proefwerk vervangt, geldt weging 4; als het een overhoring vervangt, weging 2.

regels tijdens de toetsen 

Tassen voorin de klas bij het bord leggen, telefoon uit én in de tas. Zichtbare telefoons worden ingenomen en bij de afdelingsleider ingeleverd. Gebruik van een telefoon wordt bestraft. Geen etui e.d. op tafel, alleen pen en eventueel ander toegestaan materiaal, zoals een rekenmachine of woordenboek. 

Toegestane hulpmiddelen moeten leerlingen zelf meenemen; ze mogen deze niet van een medeleerling lenen, ook niet als die al klaar is met zijn/haar werk.

Praten en onderling contact tussen leerlingen tijdens een toets worden beschouwd als een onregelmatigheid. De surveillant neemt het werk in dat geval direct in en maakt een melding bij de schoolleiding. Deze neemt maatregelen.

Na afloop van de toets leg je de opdrachten en het gemaakte werk omgekeerd op een hoek van de tafel. Hiermee geeft de leerling aan dat hij/zij klaar is en dat het werk kan worden ingenomen. Eenmaal ingenomen werk wordt niet meer teruggegeven.

De leerling mag het lokaal pas verlaten als de toetstijd is verstreken. Neem iets te lezen mee. Tijdens de toets mogen leerlingen niet naar de wc.