Schoolfeesten zijn belangrijk voor het verstevigen van de onderlinge band. Om de feesten goed te laten verlopen, geven we grenzen aan. We willen ook wijzen op een paar zaken die absoluut niet toegestaan zijn. Hieronder alle regels in het kort.

de toegang

Toegang tot het schoolfeest wordt alleen verleend op vertoon van het schoolpasje van het lopende schooljaar.

De toegang wordt bewaakt door medewerkers. Oud-leerlingen, familie of andere introduc√©s worden niet toegelaten.

ophalen

Eerste- en tweedeklassers worden altijd opgehaald.

alcoholhoudende drank en drugs

Op schoolfeesten wordt geen alcohol geschonken en er worden geen drugs gebruikt. Het is verboden op schoolfeesten stimulerende middelen mee te hebben of te gebruiken. 

Als leerlingen toch alcoholhoudende drank of drugs meenemen/gebruiken, dan volgt er een sanctie. Er volgt ook een sanctie als een leerling van te voren alcoholhoudende drank of drugs tot zich heeft genomen.

blaastest

Als wij denken dat een leerling alcohol heeft gebruikt (voor of tijdens het feest) dan zullen we de leerling vragen mee te werken aan een blaastest.

Als blijkt dat de leerling inderdaad alcohol heeft gedronken, dan zullen we contact opnemen met ouders/verzorgers. Zij moeten de leerling komen halen.

roken

Er wordt in en om de school (dus ook op het schoolplein) niet gerookt.

verantwoordelijkheid persoonlijke eigendommen

Het meenemen van mobiele telefoons of andere persoonlijke eigendommen is voor eigen risico. De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het zoekraken of wegnemen van voorwerpen. Denk dus goed na of dure spullen of veel geld nodig zijn.

maatregelen

Als een leerling zich niet aan de regels houdt of als hij/zij overlast veroorzaakt, dan verwijdert de schoolleiding deze leerling .

Na verwijdering van het schoolfeest kan de schoolleiding verdere maatregelen nemen, bijvoorbeeld door  de toegang tot volgende schoolfeesten te weigeren of, bij ernstige incidenten, deelname aan een werkweek of excursie te verbieden.

De ouders worden gewaarschuwd en worden geacht de leerling op te halen. Als de ouders van mening zijn dat de leerling zelf naar huis kan komen, dan ligt de verantwoordelijkheid daarvoor bij de ouders.

De schoolleiding legt een en ander vast in het incidentenregister.